معرفی فرصت های تجاری روسیه برای ایران

معرفی فرصت های تجاری روسیه برای ایران

نخستین همایش هم افزایی مشترک علمی فرهنگی و معرفی فرصت های تجاری کشور روسیه در اصفهان برگزارشد.

ادامه مطلب